Legionellapreventie

Tijdelijke regeling legionellapreventie

De verantwoordelijke ministeries VROM en VWS hebben een interim-protocol en een daarop volgend modelbeheersplan in de Staatscourant gepubliceerd welke moest dienen als instrument bij de uitvoering van de Tijdelijke Regeling Legionella preventie in leidingwater. Het model heeft tot gevolg gehad dat het waterleidingsbesluit gewijzigd diende te worden. Deze wijziging is inmiddels akkoord bevonden door Gedeputeerde Staten.

Eind 2000 gold er, voor eigenaren van collectieve waterinstallaties en collectieve leidingnetten, de verplichting om voor 15 oktober 2001 inzage te verstrekken in de risicoís en het beheer van waterinstallaties.

Omzetting Tijdelijke regeling legionellapreventie in AMvB
Op 12 juli 2002 heeft de Ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Waterleidingbesluit,waarvan er inmiddels meerdere versies van zijn gepubliceerd, waarmee de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie in leidingwater (waarvan de werkingsduur op 15 oktober 2002 verstrijkt) wordt omgezet in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

De overeenkomsten en verschillen tussen het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit en het aangepaste ontwerpbesluit:
De meest relevante overeenkomsten en verschillen spitsen zich toe op:

Ad A. De locaties welke vallen onder het aangepaste ontwerpbesluit
Eigenaren van de volgende collectieve leidingwaterinstallaties moeten aan de voorschriften voldoen: Ad B. Periodieke meetverplichting
Net als in het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit is de normwaarde gesteld op maximaal 100 kve/l (was in de Tijdelijke regeling 50 kve/l). Door een gelijktijdige wijziging van het Besluit hygiŽne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden zal deze waarde ook van toepassing worden op het zwem- en badwater in badinrichtingen van categorie A (is nu nog 50 kve/l). In het aangepaste ontwerpbesluit is de verplichting opgenomen om periodiek vast te stellen of aan de gestelde norm voldaan wordt. Dit houdt in dat twee maal per jaar monsters moeten worden genomen en geanalyseerd op een aantal meetpunten. Het aantal meetpunten is afhankelijk van het aantal tappunten in de installatie.

Totaal aantal tappunten van de collectieve installatie Bijbehorend aantal meetpunten
Tot 502
51-1004
101-2006
201-4008
401-80010
801-160012
Meer dan 160014

Ad C. Opties voor aanpak
Het aangepaste ontwerpbesluit kent de volgende opties voor aanpak:

Ad D. Herzien van risicoanalyse
Op grond van de Tijdelijke regeling moest de risicoanalyse iedere drie jaar worden herzien. Op grond van het (aangepaste) ontwerpbesluit is deze periodieke herijking niet meer verplicht. Wel geldt nog steeds dat de risico analyse moet worden herzien zodra er relevante wijzigingen optreden, zoals aanpassingen in de installatie, wijzigingen in omgevingsfactoren en gebruik van de installatie die niet zijn voorzien bij het uitvoeren van de eerdere risicoanalyse. Door een gelijktijdige wijziging van het Besluit hygiŽne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden zal ook voor de risicoanalyse van het zwem- en badwater de verplichte periodieke herijking vervallen.

Ad E. Informeren verbruikers
De Tijdelijke regeling verplichtte de eigenaar bij iedere constatering van overtreding van de gestelde kwaliteitseis voor legionellabacteriŽn de verbruikers hierover te informeren. Dit is gewijzigd omdat lang niet iedere normoverschrijding relevant is voor de volksgezondheid. Het (aangepaste) ontwerpbesluit bepaalt dat de eigenaar de overschrijding moet melden aan de VROM-Inspectie.
Zij bepaalt vervolgens (waar nodig in overleg met de GGD) of er reden is de verbruikers te informeren.

Ad F. Eisen aan laboratorium dat monsters analyseert
In de Tijdelijke regeling mochten de legionellamonsters alleen genomen en geanalyseerd worden door laboratoria met een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op ISO 17025 of gelijkwaardig, die daarvoor geaccrediteerd zijn. Bij een medisch microbiologischlaboratorium, waar het nemen en analyseren gebeurt onder verantwoordelijkheid van een arts-microbioloog, wordt voldoende kwaliteitsborging aanwezig geacht. In het (aangepaste) ontwerpbesluit is dan ook bepaald dat deze laboratoria eveneens monsters op legionella mogen nemen en analyseren in het kader van de uitvoering van het besluit.